VZP

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) spoločnosti Adresarfiriem.sk, a.s. so sídlom Banská Bystrica, Majerská cesta č. 60, PSČ 974 01, IČO: 44 610 904, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č. 956/S (ďalej len „Realizátor reklamy“), tvoria prílohu Zmluvy o realizácii reklamy (ďalej len „Zmluva“), uzavretej v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na všeobecné alebo iné zmluvné podmienky Objednávateľa sa neprihliada; to neplatí v prípade, ak ich Realizátor reklamy špecificky písomne akceptoval.

2. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením uvedeným v týchto VZP.

Článok II. Pojmy

Pre účely týchto VZP a Zmluvy majú nasledujúce výrazy v akomkoľvek gramatickom tvare nasledovný význam:

 1. Adresarfiriem.sk, a.s. (ďalej len „Realizátor reklamy“) je prevádzkovateľ internetového portálu Adresarfiriem.sk a portálov Kulinarium.sk, Cesty.sk a ďalších (ďalej len „Portály“). Realizátor reklamy je oprávnený poskytovať reklamu na Portáloch.
 2. Objednávateľ reklamy (ďalej len „Objednávateľ) je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská reklamná, prípadne mediálna agentúra, ktorá objednáva (zadáva) reklamu na Portáloch prevádzkovaných spoločnosťou Adresarfiriem.sk, a.s.
 3. Kampaňou sa rozumie realizácia reklamy prostredníctvom určeného/vybraného produktu Objednávateľom vymedzenej v priloženej Zmluve o realizácii reklamy časovým obdobím, priestorom, spôsobom a obsahom, prípadne tiež označená iným spôsobom (napr. pomenovaním), ktoré má pre zmluvné strany rovnaký nezameniteľný význam.
 4. Produktom sa rozumie konkrétne definovaný druh Reklamy, ktorý je ponúkaný Realizátorom reklamy, jeho zamestnancami, resp. inými poverenými osobami a určený/vybraný na základe ponuky Objednávateľom.

Článok III. Realizačné podmienky

 1. Popis a objednávanie produktu:

Objednávaný produkt je definovaný názvom a cenou. Rozsah produktu sa riadi popisom rozsahu - tzn. popis všetkých reklám, ktoré sú súčasťou kampane: názov reklamy, typ reklamy, rozmery, názov služby (www stránka), časové obdobie realizácie reklamy, prípadné iné formy a pod. Kampaň a akákoľvek reklama sa zmluvne dojednáva výlučne písomnou formou prostredníctvom Zmluvy. Zmluva je uzatvorená, ak Objednávateľ doručí vyplnenú a podpísanú Zmluvu na adresu Realizátora reklamy alebo do rúk ním povereného zamestnanca. Za písomný prejav vôle sa považuje aj úkon zmluvných strán urobený elektronickými prostriedkami a faxom v zmysle ust. § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Predmetom Zmluvy je vykonanie (zabezpečenie) realizácie reklamy na Portáloch prevádzkovaných Realizátorom reklamy v rozsahu presne špecifikovanom v Zmluve. Objednávateľ týmto vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že mu bola prezentovaná objednaná služba – realizácia reklamy a uvedený produkt a dôkladne sa zoznámil s popisom produktu, ktorý je predmetom tejto Zmluvy. Realizátor reklamy je povinný zrealizovať reklamu v požadovanej kvalite, kvantite a v termíne presne podľa podmienok stanovených v Zmluve.

 1. Podklady:
  1. Pred zahájením Kampane dodá Objednávateľ Realizátorovi reklamy kompletné podklady, ktoré musia obsahovať (pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak):
  • meno Objednávateľa,
  • všetky negrafické i grafické reklamné prvky, ktoré sú súčasťou kampane,
  • grafické podklady obsahujúce súbory presných rozmerov, ktoré neprekračujú maximálnu veľkosť, pokiaľ je súčasťou objednávky viacero reklám, sú jednotlivé súbory označené správnymi názvami reklamy (vychádzajú z informácií od Realizátora reklamy).
  • adresa, kam má reklamný prvok po kliknutí smerovať (http://...), ak sa jedná o produkt, ktorý má mať tieto znaky,
  • text, ktorý sa objaví „pod kurzorom“ pri priblížení sa kurzoru k reklamnému prvku, ak produkt má mať tieto znaky.
  1. Kompletné podklady musia byť doručené Realizátorovi reklamy:
  • najneskôr do 7 pracovných dní po podpise Zmluvy, pokiaľ obsahujú bežné reklamné produkty (bannery, buttony, firemné zápisy, texty profilov, textová reklama, podklady pre texty k multimediálnym prvkom a pod.)
  • najneskôr do 5 pracovných dní po podpise Zmluvy, pokiaľ obsahujú nadštandardné reklamné produkty (Skycsrapers, Interestitial, Out of the box, Pop Up apod.) alebo reklamné prvky vo formáte flash, a to prostredníctvom e-mailovej pošty na e-mailovú adresu pracovníka Realizátora reklamy, ktorá je uvedená v záhlaví Zmluvy, ktorú zmluvné strany podpísali.
  1. Videoprezentácia a podklady k videoprezentácií:

Realizátor reklamy sa zaväzuje vytvoriť pre Objednávateľa videoprezentáciu, pokiaľ je tak dohodnuté v Zmluve. Za týmto účelom sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Realizátorovi reklamy súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vytvorenie videoprezentácie, najmä sa zaväzuje umožniť zamestnancom Realizátora reklamy a/alebo jeho subdodávateľom vstup do jeho priestorov a/alebo objektov potrebných na vytvorenie videoprezentácie a ďalej sa zaväzuje bez zbytočného odkladu vyplniť a zaslať Realizátorovi reklamy tzv. koncept videoprezentácie. Po vyhotovení videoprezentácie Objednávateľ je oprávnený k videoprezentácii vzniesť v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia elektronického oznámenia o jej vyhotovení (tzv. LINK) a umiestnení na prehliadač, ktorý používa Realizátor reklamy, písomné pripomienky, ktoré je Realizátor reklamy povinný zapracovať, pokiaľ to podstatným spôsobom nenaruší koncepciu, myšlienku a výstavbu videoprezentácie po obsahovej i odbornej stránke, s čím Objednávateľ výslovne súhlasí. V prípade, ak v uvedenej lehote nie sú Realizátorovi reklamy doručené písomné pripomienky Objednávateľa k vyhotovenej videoprezentácii, považuje sa takéto konanie Objednávateľa za prejav vôle, ktorým akceptuje videoprezentáciu a Realizátor reklamy je oprávnený spustiť, t.j. aktivovať videoprezentáciu v rámci Objednávateľovej reklamnej kampane.

 1. Korektúry:

Korektúry podkladov zo strany Objednávateľa je možné vykonať pred i po spustení kampane. Podmienkou je však odsúhlasenie týchto korektúr Realizátorom reklamy a to z hľadiska technických možností realizácie týchto korektúr a dohody zmluvných strán týkajúcej sa výšky odmeny za zrealizovanie týchto korektúr Realizátorom reklamy. Výška odmeny za realizáciu korektúr bude závisieť najmä od časovej, technickej a
kvantitatívnej náročnosti týkajúcej sa zapracovania týchto korektúr do kampane.

 1. Zodpovednosť Objednávateľa:

Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za kvalitu a obsahovú stránku dodaných podkladov, na základe ktorých má byť realizovaná kampaň a zaväzuje sa Realizátorovi reklamy nahradiť akúkoľvek peňažnú či nepeňažnú ujmu vrátane škody, ktorú utrpí v dôsledku nárokov uplatnených voči nemu tretími osobami, na základe právnych predpisov týkajúcich sa nekalej súťaže, autorského alebo iného práva a z neho uplatňovaného nároku vyplývajúceho z iného práva duševného vlastníctva tretích osôb. Podpisom Zmluvy o realizácii reklamy, dáva Objednávateľ Realizátorovi reklamy súhlas so šírením dodaných reklamných prvkov - podkladov, prostredníctvom internetu a svojim podpisom potvrdzuje, že je oprávneným nositeľom všetkých práv týkajúcich sa dodaných podkladov, najmä práv výrobcu, autora a iných, potrebných k zverejneniu dát v dodanej podobe, a že neporušuje práva žiadneho oprávneného subjektu. Na vyžiadanie Realizátora reklamy je Objednávateľ povinný preukázať skutočnosti týkajúce sa autorských a iných práv príslušnými dokladmi.

Článok IV. Platobné podmienky

 1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu za realizáciu reklamy v zmysle Zmluvy v plnej výške vrátane DPH uvedenej v Zmluve do 10-tich dní od podpisu Zmluvy, pokiaľ nie je splatnosť na tejto Zmluve po dohode medzi Zmluvnými stranami písomne dohodnutá inak (t.j. najmä v prípade dojednania úhrady odmeny formou splátkového kalendára). Zmluva slúži zároveň ako podklad pre úhradu odmeny za zrealizovanie reklamy. Po pripísaní odmeny za realizáciu reklamy na účet Realizátora reklamy, resp. po jej úhrade v hotovosti v sídle Realizátora reklamy, bude Objednávateľovi do 15 dní zaslaný daňový doklad o prijatej platbe. Úplnou úhradou odmeny za realizáciu reklamy Objednávateľom sa rozumie pripísanie celej čiastky za realizáciu reklamy vrátane DPH na účet Realizátora reklamy, ktorý je uvedený na Zmluve alebo prípadne v hotovosti v sídle Realizátora reklamy uvedeného v záhlaví Zmluvy o realizácii reklamy o čom vydá poverený zamestnanec Realizátora reklamy potvrdenie.
 2. Realizátor reklamy si vyhradzuje právo vystaviť voči Objednávateľovi zálohovú faktúru pred úplným poskytnutím služby, t.j. pred realizáciou reklamnej kampane na internete.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neuhradenia odmeny Objednávateľom v lehote splatnosti v zmysle v článku IV, bod 1), resp. neuhradenia jednotlivých splátok v prípade dohodnutého splátkového kalendára medzi zmluvnými stranami, v zmysle týchto VZP, je Objednávateľ povinný okrem odmeny uhradiť Realizátorovi reklamy aj úrok z omeškania vo výške 0,1 % denne počítaný z výšky odmeny, resp. z výšky jednotlivej splátky odmeny prislúchajúcej Realizátorovi reklamy v zmysle Zmluvy a to od nasledujúceho dňa po uplynutí lehoty splatnosti zaplatenia odmeny, resp. jednotlivej splátky odmeny Realizátorovi reklamy.

Článok V. Odstúpenie od Zmluvy

 1. Realizátor reklamy môže od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodu:
  1. ak kampaň alebo inzertné podklady sú namierené proti dobrým mravom a/alebo sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zasahujú do práv a právom chránených záujmov tretích osôb, obsahujú reklamu subjektu, ktorý je v postavení konkurenta na trhu vo vzťahu k Realizátorovi reklamy alebo prevádzkovateľovi internetových portálov, na ktorých má kampaň prebehnúť,
  2. ak realizáciu kampane nie je možné uskutočniť z dôvodu kapacitných alebo technických možností prevádzkovateľa internetových stránok a tento na základe tejto skutočnosti odmietne Realizátorovi reklamy kampaň zrealizovať,
  3. pokiaľ inzertné podklady dodané Objednávateľom majú technické chyby a Objednávateľ ich na základe upozornenia Realizátora reklamy neodstráni najneskôr dva (2) dni pred zahájením kampane.
  4. v prípade akéhokoľvek porušenia Zmluvy alebo VZP Objednávateľom.
  5. ak čo i len jedna splátka za realizáciu kampane, v prípade úhrady reklamnej kampane objednávateľom na základe dohodnutého splátkového kalendára, nebude táto objednávateľom uhradená v lehote splatnosti príslušnej splátky v zmysle spl. kalendára.
 2. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu uvedeného v článku V. písm. d) a e) týchto VZP, má Realizátor reklamy právo uplatňovať si voči Objednávateľovi úhradu pomernej časti odmeny za realizáciu časti kampane a to za obdobie, za ktoré bola kampaň realizovaná a zároveň zmluvnú pokutu vo výške 60 % z celkovej odmeny, ktorú mal Objednávateľ vyplatiť za kampaň Realizátorovi reklamy. Pod realizáciou kampane zmluvné strany rozumejú aj prípravu podkladov, prípravu kampane, štatistické zisťovania, vypracovanie varianty kampane, prípadne viacerých kampaní, kontakt s Objednávateľom, rezervácia (blokovanie) príslušnej pozície, ktorá je predmetom Zmluvy a ostatné marketingové a administratívne úkony spojené s prípravou kampane. Tým nie je dotknuté právo Realizátora reklamy na náhradu škody a úrokov z omeškania.
 3. Objednávateľ môže od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodu akéhokoľvek porušenia Zmluvy alebo VZP Realizátorom reklamy, pričom Realizátor reklamy je v tomto prípade povinný vrátiť vyplatenú odmenu za realizáciu reklamy a Objednávateľ je oprávnený uplatňovať si voči Realizátorovi úrok z omeškania vo výške 0,1% denne z dlžnej čiastky, v prípade bezdôvodného zadržiavania týchto finančných prostriedkov Realizátorom reklamy. Vrátiť Objednávateľovi odmenu je Realizátor reklamy povinný najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy v zmysle tohto bodu VZP.
 4. Odstúpenie od zmluvy je účinné voči druhej zmluvnej strane, dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy odstupujúcou stranou.

Článok VI. Reklamácia

 1. V prípade, že Objednávateľ zistí v priebehu realizácie kampane, že pri nej došlo k pochybeniu na strane Realizátora reklamy, je Objednávateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať odstránenie tejto chyby Realizátorom reklamy.
 2. Lehota pre uplatnenie si svojho nároku z reklamácie voči Realizátorovi reklamy je štrnásť (14) dní odo dňa, kedy Objednávateľ zistil alebo mohol zistiť toto pochybenie.

Článok VII. Doručovanie

 1. Akékoľvek podklady, oznámenie, upovedomenie, žiadosť alebo výzva (ďalej len „Písomnosť“) vzťahujúca sa na Zmluvu bude vyhotovená písomne a doručená osobne alebo zaslaná ako doporučený list s doručenkou poštou alebo zaslaná kuriérskou službou na poslednú známu adresu sídla alebo na poslednú známu adresu pre poštový styk druhej zmluvnej strany alebo odoslaná faxom prípadne e-mailom.
 2. Pri doručovaní osobne alebo prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby sa doručenie považuje za účinné odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe druhej zmluvnej strany. Účinky doručenia písomnosti sú na účely tejto Zmluvy zachované aj vtedy, (i) ak si adresát príslušnú písomnosť nevyzdvihol v odbernej lehote, v tomto prípade účinky doručenia nastávajú dňom, keď nevyzdvihnutú písomnosť pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku, alebo (ii) ak jej prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.
 3. V prípade faxovaných písomností sa Písomnosť považuje za prijatú v okamihu prijatia úplnej a čitateľnej kópie adresátom za predpokladu, že faxový prístroj odosielateľa potvrdí riadne odoslanie faxu s podmienkou, že ak bude takáto Písomnosť zaslaná po 15:30 hodine, bude sa považovať za prijatú v nasledujúci pracovný deň.
 4. V prípade, ak je Písomnosť doručovaná formou e-mailu, táto sa považuje za prijatú v momente, keď Objednávateľ vyzdvihne správu zo svojho komunikačného priestoru, napr. z elektronickej poštovej schránky. Objednávateľ je povinný Realizátorovi reklamy potvrdiť správu o prijatí elektronickej zásielky. V prípade, že si Objednávateľ nevyzdvihne správu, ktorá mu je adresovaná, do troch (3) dní od jej príchodu do komunikačného priestoru, má sa za to, že si túto správu vyzdvihol z komunikačného priestoru tým, že uplynula doba troch (3) dní od príchodu správy do jeho komunikačného priestoru (ďalej len „Fikcia vyzdvihnutia správy“) a potom sa bude postupovať tak, ako by si bol takúto správu riadne vyzdvihol. Fikcia vyzdvihnutia správy sa však nepoužije v prípade, že nevyzdvihnutie správy bolo preukázateľne spôsobené tzv. vyššou mocou.
 5. Až do ďalšieho oznámenia sú adresy a kontaktné údaje Zmluvných strán platné podľa špecifikácií Zmluvných strán v záhlaví Zmluvy.

Článok VIII. Prehlásenie Objednávateľa

Objednávateľ prehlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov o svojej osobe ako subjektu údajov za účelom ponuky obchodu alebo služieb podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a taktiež aby boli tieto údaje Objednávateľa uchovávané v informačnom systéme Realizátora reklamy na dobu neurčitú.

Článok IX. Autorské práva a licenčné podmienky

 1. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Adresarfiriem.sk, a.s. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií, videoprezentácií, či iných multimediálnych prvkov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia spoločnosti Adresarfiriem.sk, a.s. je zakázané. Autorské právo je na území Slovenskej republiky upravené zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím umeleckého a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového a televízneho vysielania a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového a televízneho vysielateľa a zhotoviteľa databázy. Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia. Autorské právo sa vzťahuje na dokončené dielo, na jeho jednotlivé vývojové fázy a časti vrátane názvu diela a mien postáv, ak spĺňajú pojmové znaky diela a sú ako predmety autorského práva v ňom obsiahnuté.
 2. Na základe týchto VZP dochádza k bezodplatnému udeleniu licencie na používanie videoprezentácie, nie však k predaju videoprezentácie. Na základe podmienok uvedených v týchto VZP Objednávateľ získava osobnú, odvolateľnú, nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu.
 3. Na základe vzťahu medzi Objednávateľom a Realizátorom reklamy, všetky práva k videoprezentácií patria a zostanú vo vlastníctve Realizátora reklamy. Objednávateľ týmto nezískava žiadne práva duševného vlastníctva alebo iné práva vrátane patentov, vzorov, ochranných známok, autorského práva, práva na databázu alebo práv na akákoľvek dôverné informácie alebo obchodné tajomstvá, práv k videoprezentácii alebo akúkoľvek jej časť, alebo práv, ktoré sa naňu vzťahujú. Akékoľvek touto Zmluvou výslovne neudelené práva sú vyhradené.
 4. Objednávateľ nesmie prenajať, poskytnúť lízing, požičať alebo iným spôsobom umožniť tretej osobe používanie videoprezentácie alebo jej kópie. Právo používať videoprezentáciu nesmie Objednávateľ previesť na tretiu osobu.
 5. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Objednávateľ je oprávnený používať videoprezentáciu bez teritoriálneho obmedzenia na celom svete.
 6. Podpísaním Zmluvy vznikne Objednávateľovi právo použiť videoprezentáciu počas obdobia, na ktoré Objednávateľ získal právo používať videoprezentáciu (ďalej len „Zmluvné obdobie“). Oprávnenie používať videoprezentáciu na druhé a ďalšie Zmluvné obdobie, prípadne za predĺženie Zmluvného obdobia bude riešené podpísaním novej Zmluvy.
 7. V prípade záujmu o predĺženie služby zo strany Objednávateľa o produkt, či kampaň, je Objednávateľ povinný uzatvoriť s Realizátorom reklamy novú Zmluvu. Objednávateľ, ktorý predlžuje kampaň, službu alebo produkt, má prednostné právo na priestor zhodný s priestorom dohodnutým v Zmluve, ktorá končí.

Článok X. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať údaje a informácie, získané v rámci spolupráce, tretej osobe. Právne vzťahy neupravené VZP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 2. Objednávateľ svojim podpisom na Zmluve zároveň bez akýchkoľvek výhrad/pripomienok potvrdzuje súhlas s vyššie uvedenými VZP. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie výlučne stálemu rozhodcovskému súdu Centrum civilnej arbitráže zriadenému spoločnosťou Sollicite s.r.o., IČO: 44 251 513, so sídlom Horná 37, Banská Bystrica zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 15060/S, podľa ustanovení jeho Rokovacieho poriadku a Štatútu.
 4. Zmluva môže byť menená alebo doplňovaná len písomnými dodatkami odsúhlasenými a podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
 5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené zaviazať sa spôsobom stanoveným v tejto zmluve a súčasne sa zaväzujú nahradiť prípadnú škodu druhej zmluvnej strane, ak by sa toto prehlásenie dodatočne ukázalo nepravdivým. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a že obsah zmluvy zodpovedá ich pravej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
 6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý účastník obdrží jeden rovnopis.
 7. Tieto VZP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2015.