Notársky úrad - JUDr. Ivona Kohútová

Teslova 49,
821 02 Bratislava - Ružinov
Zobraziť na mape
02 43 63 56 53
0911 229 854
ivona.kohutova@notar.sk
www.notarba.sk

Služby, produkty, špecializácia:

Notársky úrad JUDr. Ivony Kohútovej nájdete na Teslovej ulici č. 49 v Bratislave 2 (Ružinov).

Klient je pre nás na prvom mieste, preto poskytujeme po predchádzajúcej dohode s klientom vykonanie notárskeho úkonu mimo sídla notárskeho úradu, po pracovnom čase, prípadne v dňoch pracovného voľna.

Riadime sa princípmi slušnosti, profesionality, mlčanlivosti, nezávislosti a nestrannosti.

SPISOVANIE A VYDÁVANIE LISTÍN O PRÁVNYCH ÚKONOCH
Ide o notárske zápisnice o zmluvách, závetoch, exekučných tituloch a iných právnych úkonoch. Notárske listiny (notárske zápisnice, ich odpisy, doložky o osvedčení správnosti odpisu, pravosti podpisu) sú verejnými listinami.

OSVEDČOVANIE PRÁVNE VÝZNAMNÝCH SKUTOČNOSTÍ
o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
o protestácii zmeniek a šekov
o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
o tom, že je niekto nažive
o vyhlásení o vydržaní vlastníctva k nehnuteľnosti v prípadoch, kedy nemôže oprávnený držiteľ nehnuteľnosti preukázať svoje vlastníctvo inak.

KONANIE VO VECIACH NOTÁRSKYCH ÚSCHOV
Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy listiny najmä závety), peniaze a cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi. Ďalej ide o úschovu peňazí, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

ÚKONY VO VECIACH NOTÁRSKYCH CENTRÁLNYCH REGISTROV
Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo)
Notársky centrálny register závetov (NCRza)
Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)
Notársky centrálny register dražieb (NCRdr)
Notársky centrálny register listín (NCRls)
Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz)
Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop)

TOP prémiové firmy