JUDr. Juraj Göbl, notár

Žižkova 13,
040 01 Košice
Zobraziť na mape
055 381 33 29
0918 477 261
juraj.gobl@notar.sk
notarkosice.sk

Služby, produkty, špecializácia:

1. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
- zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpne, darovacie a zámenné zmluvy, dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva)
- zmluvy o zriadení a zrušení vecného bremena
- dohody o zúžení a rozšírení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a o jeho vyporiadaní
- vyhlásenia povinných osôb podľa § 45 Exekučného poriadku (exekučné tituly)
- právne úkony v obchodných veciach (zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, rozhodnutia jediného spoločníka a jediného akcionára) jediného
- závety a listiny o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov

2. osvedčovanie právne významných skutočností
- o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
- o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
- o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
- o protestácii zmeniek
- o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
- o tom, že je niekto nažive
- o vyhlásení o vydržaní
- o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
- o iných skutočnostiach

3. konanie vo veciach notárskych úschov
- úschova závetu
- úschova inej listiny, listinného cenného papiera
- úschova peňazí
- úschova hnuteľnej veci (ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku)

4. konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov
- Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo)
- Notársky centrálny register závetov (NCRza)
- Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)
- Notársky centrálny register dražieb (NCRdr)
- Notársky centrálny register listín (NCRls)

5. Činnosť súdneho komisára na základe poverenia súdom
- konanie o dedičstve
- konanie o umorenie listiny
- konanie vo veciach notárskych úschov

6. Poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín
- poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
- výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
- spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach
- zastupovanie v katastrálnom konaní a v konaní o zápise do obchodného registra

TOP prémiové firmy