Prevádzkové podmienky

Všeobecné podmienky využívania, on-line služieb a platených služieb na portáli www.adresarfiriem.sk.

Všeobecné prevádzkové podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov na všetkých portáloch vo vlastníctve alebo správe spoločnosti Adresarfiriem.sk, a.s., ako aj na stránkach zmluvných partnerov tejto spoločnosti. Všeobecné prevádzkové podmienky sa týkajú aj podmienok používania on-line služieb. Portály a internetové stránky spoločnosti Adresarfiriem.sk, a.s. a portály a internetové stránky jej zmluvných partnerov podliehajú ochrane na základe Zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len Autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Tento dokument obsahuje záväzné pravidlá a podmienky používania služieb webov prevádzkovaných spoločnosťou Adresarfiriem.sk, a.s. (ďalej len Prevádzkovateľ) a je povinný ich dodržiavať každý, kto chce tieto služby využívať.

Použité pojmy:

Portál = Adresarfiriem.sk

Správca = majiteľ portálu alebo osoba poverená jeho spravovaním

Podmienky = tento dokument

Dáta = akýkoľvek dátový vstup alebo úkon, ktorý užívateľ na stránkach vykonal

Prevádzkovateľ Portálu je oprávneným prevádzkovateľom a správcom Portálu (ďalej len Správca). V rámci prevádzky tohto Portálu poskytuje Správca služby, ktoré umožňujú užívateľom vkladať na Portál textové a obrazové informácie (ďalej len Dáta). Služby Portálu umožňujú tieto informácie zobrazovať, zasielať, prehrávať, mazať alebo s nimi inak ďalej pracovať. Pri používaní jednotlivých služieb a produktov môže Portál využívať ponúkané služby prepojených portálov. Služby uľahčujú užívateľovi aj prístup na ďalšie portály prevádzkované Správcom.

Portál adresarfiriem.sk ako aj všetky portály vo vlastníctve alebo správe spoločnosti Adresarfiriem.sk, a.s., sprístupňujú informácie, ktoré už boli zverejnené a sú teda verejne prístupné. Keďže ide o zverejnené informácie v zmysle § 4 odsek 3 písmeno a) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, takéto zverejnené informácie možno spracúvať aj bez súhlasu dotknutej osoby v zmysle § 10 odsek 3 písmeno e) Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ak je obchodným menom živnostníka jeho meno a priezvisko a miestom podnikania je jeho adresa trvalého pobytu, tieto údaje sú uvedené vo verejnej časti Živnostenského registra a vo verejne dostupných údajoch Štatistického úradu. Na základe toho sú považované za zverejnené osobné údaje, ktoré nie je možné chrániť v plnom rozsahu. To isté platí aj pre spoločníkov, konateľov a iné osoby, ktoré sú zapísané v súvislosti s obchodnými spoločnosťami v Obchodnom registri.

Užívateľom služieb Portálu je každá osoba (fyzická i právnická), ktorá Portál používa a pri využívaní služieb tohto Portálu pristúpila k týmto Podmienkam; alebo každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami zaregistruje alebo sa už zaregistrovala v rámci využívania niektorej konkrétnej služby Portálu.

Podmienkou pre vstup či využitie nadštandardných (platených) služieb Portálu je pristúpenie užívateľa k Všeobecným zmluvným podmienkam, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o realizácii týchto služieb. Zmluvy sú uzatvárané telefonicky, e-mailom alebo priamo kontaktom s vyškolenými marketingovými zástupcami Správcu.

Užívateľ, ktorý pred zverejnením týchto Podmienok pristúpil k predchádzajúcim platným podmienkam a naďalej sa s odvolaním na vyššie uvedené Podmienky prihlasuje, má sa za to, že pristúpil k platným novelizovaným Podmienkam. Pristúpením k Podmienkam sa rozumie to, že užívateľ pristupuje k týmto Podmienkam ako celku a akceptuje akékoľvek ich ustanovenia.

Pri využití služieb Portálu je užívateľ povinný uviesť len platnú emailovú adresu, prípadne ďalšie údaje požadované Správcom, ktoré nemajú osobnú povahu, nie sú v rozpore so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a ktoré sú nutné pre zaradenie Dát do príslušnej kategórie.

Na Portáli nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v Zákone č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Pre Dáta, ktoré užívateľ na Portál vkladá platia určité pokyny a obmedzenia. Tieto pokyny sú zverejnené priamo na stránkach Portálu. Užívateľ je povinný tieto pokyny rešpektovať.

Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach užívateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo odovzdávať akékoľvek informácie, software, produkty alebo služby získané zo služieb Portálu ani z nich vytvárať odvodené diela. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom.

Užívateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že služby Serveru môžu zahŕňať prepojenie na iné webové portály (ďalej len Prepojené portály). Prepojené portály nie sú kontrolované správcom a tento nie je zodpovedný za obsah žiadneho prepojeného portálu, ani za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na stránkach Prepojených portálov, ani za žiadne zmeny či aktualizácie Prepojených portálov. Správca nie je zodpovedný za webcasting ani za žiadnu inú formu prenosu prijatého od akéhokoľvek Prepojeného portálu. Zahrnutie týchto prepojení do služieb Portálu neznamená, že by Správca schvaľoval obsah týchto portálov alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi. Užívateľ nesie zodpovednosť za to, že sa zoznámil s podmienkami, za ktorých je možné tieto portály používať a je zodpovedný za dodržovanie týchto podmienok.

Na tomto Portáli nie sú zhromažďované žiadne dáta osobnej povahy, tak ako sú definované v Zákone č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov. Vylúčená je možnosť manipulácie s vloženými dátami užívateľov. Správca prehlasuje, že podnikne všetky možné známe opatrenia, aby Dáta zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

Užívateľ berie na vedomie, že Dáta, ktoré dobrovoľne poskytne do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou osobou. Správca však nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k dátam jednotlivých užívateľov alebo k ich účtom alebo k príslušnej databáze Správcu či jeho partnerov využívajúcich služieb Serveru a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Užívateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.

Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Správca Portálu, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Správcu. Nesúhlas sa zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne správcovi Portálu prostredníctvom služby KONTAKT v menu.

Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Správcovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s Autorským zákonom v znení neskorších predpisov (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Správcovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Správcu k príspevkom nenáleží užívateľovi odplata.

Správca je oprávnený sledovať údaje z profilu služieb Portálu jednotlivých užívateľov pre štatistické účely. Je oprávnený informovať Prepojené portály o štatistických údajoch týkajúcich sa užívateľov služieb Portálu. Je oprávnený tieto informácie zverejňovať. Tieto zostavy nebudú obsahovať žiadne údaje, na základe ktorých by mohol byť užívateľ kontaktovaný bez jeho predchádzajúcej požiadavky alebo príp. identifikovaný. Užívateľ služieb Portálu s týmto výslovne súhlasí.

Správca je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje užívateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených so Správcom, alebo proti Správcovi; aby boli chránené či bránené práva Správcu alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť užívateľov produktov Správcu, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.

Správca prehlasuje, že zavedeniu služieb Portálu sa venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Portálu mohli vzniknúť užívateľom či treťou osobou.

Správca nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu užívateľom či tretími osobami.

Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku využívania služieb Portálu alebo v priamej, či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Správca je oprávnený bez súhlasu Užívateľov a i bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Portálu upravovať alebo inovovať.

Správca je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamžikom zverejnenia na stránkach Portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok. Je v záujme užívateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok.

Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Správcom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

Služby Portálu môžu odosielať užívateľom Portálu správy formou elektronickej pošty, SMS alebo MMS, prostredníctvom ktorých užívateľ dostáva požadované informácie. Správca je oprávnený elektronickou poštou informovať užívateľa o službách Portálu, funkciách, prevádzke, novinkách atď.

Otázky, podnety a prípadné sťažnosti týkajúce sa služieb Portálu alebo týchto Podmienok môžu užívatelia zasielať prostredníctvom služby KONTAKT v menu.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

Adresarifiriem.sk

Na Adresarfiriem.sk nájdete kontaktné údaje o viac ako 500 000 firmách na Slovensku. Vďaka mnohým fotografiám, textovým popisom, podrobným informáciám a firemným videám si môžete urobiť dokonalý obraz o jednotlivých firmách.

Referencie našich zákazníkov

Zákazníci sú s našimi službami spokojní. Pridajte sa k nim! Zobraziť referencie

Kategórie od A po Z

AAuto Moto, Automobilový priemysel, Advokátske kancelárie, právny servis, Auto-moto služby
BBezpečnostné agentúry, SBS, Baliace služby a balenie, Betonové prefabrikáty, BOZP a požiarna ochrana
CCestovanie a dovolenky, Cestovné kancelárie, Chemický priemysel, Chov dojníc
DDom, byt a záhrada, Doprava a preprava, Drevovýroba, Dosky, rezivo, tatranský profil
EElektro a mobily, E - shopy, Elektro predajcovia, Elektro, elektronika
FFinancie a ekonomika, Fotografické služby, Fitness centrá, fit štúdiá a posilovne, Foto predaj fotoaparátov a techniky
GGastro, Gastronómia a potraviny, Geologický prieskum, Geodetické a kartografické činnosti
HHudba, film a knihy, Hydrometeorologické a meteorologické činnosti, Hotely, Hutnícky priemysel
IInžinierske služby, Inžinierske stavby, Inkasné agentúry, Internetové obchody
JJazykové kurzy, Jazykové školy, Jednoúčelové stroje, Jazdecké potreby a jazdectvo
KKaderníctva, Kopírovacie služby a copy centrá, Kuriérske služby, Kultúra a umenie
LLikvidácia poistných udalostí a vyčíslenie škôd, Lekárne, Leasing, Lesné hospodárstvo, ťažba dreva
MMurári, Maliari a tapetári, Móda a textil, Maklérske služby
NNábytok a zariadenie, Nábytok, Nábytok na mieru, Nezaradené, neurčené
OObchody a e-shopy, Obchody, Obchody ostatné, Ostatné
PPriemysel a poľnohospodárstvo, Priemysel a výroba, Pomocné ochodné činnosti, Poľnohospodárstvo
RRemeslá a služby, Remeslá, Reality a stavby, Reklama a médiá
SSlužby, Stavebníctvo, Sprostredkovanie veľkoobchodu, Stavebná inštalácia
TTaxislužby, Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti, Ťažba a spracovanie kameňa, Telekomunikačná technika a ústredne
UÚrady a inštitúcie, Účtovníctvo a ekonomické služby, Upratovanie a čistenie, Ubytovanie na Slovensku
VVšetko pre firmy, Veľkoobchody, Veľkoobchody, Vzdelávanie a veda
WWellness zdravý životný štýl, Wellness centrá a posilňovne, Wellnes hotely, Wellness a relax
ZZemné a výkopové práce, Zdravotníctvo, Zábava a voľný čas, Zubári a stomatológia