Pemax Peter Markovič

Ružindolská 14,
91701 Trnava
Zobraziť na mape
0918 702 921
pemaxtt@gmail.com
www.pemax.biz

Spádová oblasť klientov:

Trnavský kraj

Služby, produkty, špecializácia:

BOZP, bezpečnosť pri práci:
- autorizovaný bezpečnostný technik
- koordinátor bezpečnosti práce
- previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- vstupné a opakované školenia z BOZP
- vypracovanie a udržiavanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - vykonávanie činností bezpečnostno-technickej služby v súlade s § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre pracoviská, priestory a činnosti objednávateľa

POŽIARNA OCHRANA:
- technik požiarnej ochrany
- previerky z požiarnej ochrany
- vypracovanie a udržiavanie dokumentácie požiarnej ochrany
- vstupné a opakované školenia z PO
- vykonávanie činností zameraných na predchádzanie vzniku požiaru v objektoch a priestoroch objednávateľa,
v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

CIVILNÁ OCHRANA:
- vykonávanie činností civilnej ochrany v zmysle zákona NRSR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva

REVÍZIE elektrických zariadení:
- revízie elektrických spotrebičov
- revízie bleskozvodov, odstraňovanie po revíznych závad
- revízie elektrických zariadení, odstraňovanie po revíznych závad

GDPR, Ochrana osobných údajov:
- vypracovanie dokumentácie GDPR
- školenia zamestnancov z ochrany osobných údajov

TOP prémiové firmy